Externe links

www.ronjagers.nl
www.keesontwer.pt (grafisch ontwerp)
www.stillefanfare.nl (oprichter, medebedenker en uitvoerder van theatrale perfomance)
www.gorillaas.nl (oprichter, medebedenker en uitvoerder van theatrale performance)
www.lokaal4.nl
www.prinsbernhardfanclub.nl (oprichter, bedenker en performer van de moderne aanzegger)
www.kunstlimo.nl (oprichter, bedenken en produceren van kleine theatervoorstellingen in een limo)
www.djaeger.nl
www.maarwaaromdan.nl
www.franje.nu
www.kunstguerilla.nl
www.stadsgalerij.nl
www.tsnuk.nl (oprichter, bedenker en mede-uitvoerder van absurd radioprogramma)
www.onzewolk.nl
www.kunstenkrant.nl
www.lokaal5.com
www.jezusmina.nl
www.stopmetkunst.nl
www.zonenendochters.nl
www.blauwdruk033.nl
www.radio-inconsequentas.nl
www.kutron.nl
www.hollandsmaatje.nl